Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

Info o projektu

 

image002

Projekt Partnerství škol Comenius s názvem „Die Wende 1989 – Von Feinden zu Wegbereitern. Der Beitrag der Tschechoslowakei zur Wiedervereinigung Deutschlands.“ Číslo projektu COM – BP – 2011 – 023

 D. Popis projektu 

D.1. Shrnutí

Evangelické gymnázium Bad Marienberg a Gymnázium J.S.Machara v Brandýse nad Labem- Stará Boleslav chtějí navázat partnerské vztahy a provádějí společně bilaterální cizojazyčný projekt, který se zabývá historií obou zemí od r. 1933. Zde stojí v popředí zvláště role Československa pro proces sjednocení Německa.

Cílem projektu je pokračování v procesu porozumění a smíření mezi SRN a Českou republikou. Projekt by měl posloužit k uvědomění si společných historických událostí ve smyslu evropského myšlení. Politické dějiny mají posloužit jako prostředek zkušenosti a porozumění pro německé a české žáky.

V rámci dvou fází projektu se budou zpracovávat historická, sociální a aktuální společensko-politická témata. 

D.2. Zdůvodnění

 Cílem politicko-sociálního vzdělávání je přimět mladé lidi k přemýšlení o společenských, příp. politických procesech a strukturách, pomoci jim orientovat se v nich a obohatit je zkušenostmi.

Náš projekt „ Změny 1989 – od nepřátel k osnovatelům cesty. Příspěvek Československa k znovusjednocení Německa“ rozumíme jako příspěvek k politickému učení účastníků projektu. České a německé žákyně a žáci se spolu setkají a dostanou šanci získat vlastní  zkušenosti ze života v cizí zemi. Zúčastní se života v hostitelských rodinách a prožijí všední školní den. Seznámí se s německo-českými vztahy ve 20.století a budou vedeni k výměně názorů na budoucnost Evropy.

Německo-české vztahy mají v sobě zvláštní potenciál: Na jedné straně stojí historické překážky a pocity, které stále ovlivňují politickou situaci v Evropě, na druhé straně umožňují dlouhodobé společné dějiny navázat na to, kdy  existovala mírová spolupráce obou kultur a států Evropy.

Setkání české a německé mládeže se řídí důležitými pojmy sblížení a porozumění a projektový tým ho chápe jako pokračování a prodlužování politického smíru na mezilidské úrovni.V kontextu mezinárodního setkání mládeže může politické vzdělání znamenat možnost nahlédnout do životních situací svých vrstevníků v jedné z našich sousedních zemí, poznat, že mládež má přeci jen podobné či stejné zájmy, ale možná úplně jinou perspektivu. 

D.3.  Cíle a strategie projektu

 Primárním cílem projektu je zkušenost a výměna znalostí o společné minulosti dnešního Česka a dnešní SRN. Přitom mají účastníci přemýšlet v historickém kontextu o tom, že dnešní mírové soužití uvnitř Evropské unie nepředstavuje samozřejmý konec celoevropského vývoje, nýbrž vyšlo z dlouholetého procesu politické kooperace, která ukázala nutnost se právě vyrovnat a smířit s bývalými předsudky a nenávistí. V tomto směru má pohled do minulosti posloužit k tomu, aby byl objeven vzájemný význam pro politický vývoj obou zemí po konci 2. světové války ( koherence mezi návštěvou R. Genschera na pražském velvyslanectví 1989, znovusjednocením Německa a rozpadem východního bloku.

Měly by být zpracovány následující dílčí cíle:

-        Žaci a žakyně diskutují o vztahu obou zemí během a po 2. světové válce a o roli obou zemí v procesu německého znovusjednocení a československé nezávislosti.

-        Žáci a žákyně zkoumají a analyzují německé a české prameny k procesu německého sjednocení a uvolnění Československa z Východního bloku.

-        Žáci a žákyně shrnou výsledky své práce na výstavě a prezentují je společně na veřejnosti ( články do novin).

-        Žáci a žákyně používají své znalosti v cílovém, příp. komunikačním jazyce a zlepšují tak své jazykové kompetence.

-         Žáci a žákyně prožijí školní den a volný čas v hostitelské škole, příp. hostitelské rodině.

-         Žáci a žákyně dokumentují dojmy a zkušenosti získané výměnou v cestovním deníku. 

D.4. Očekávané výsledky

 Popis

Září 2012

1. K objasnění vztahu mezi oběma zeměmi během a po 2. svět. válce navštíví žáci

                a žákyně Lidice,aby pocítili příčiny a důsledky předsudků a  podvědomé

                antipatie.

            2. K objasnění vztahu mezi oběma zeměmi v procesu německého znovusjednocení

                bude pro žáky evidentní význam národní kooperace, právě s ohledem na

                vývoj EU ( návštěva Velvyslanectví SRN).

            3. Zkoumáním historických novinových článků se podpoří nejen analytická

                kompetence a schopnost argumentace žáků, ale změnou úhlu národního pohledu

                i jejich empatie  

            4. Společnou prezentací a zveřejněním výsledků práce ( výstava/články do novin)

                podpoří žáci a žákyně mezinárodní dialog a rozšíří své komunikativní

                kompetence.

            5. Společnou návštěvou Svatováclavské slavnosti bude podpořena mezikulturní

                oblast učení

            6. Tím, že si žáci a žákyně povedou cestovní deník , se jim nabízí příležitost

                zpětného ohlédnutí.

Říjen 2012 

            7. Zveřejnění cestovních zpráv.

 

D.5. Evropská přidaná hodnota

 Prostřednictvím partnerství poznají žákyně a žáci cizí sociální kontext v jiné zemi. Poznají, že znalosti cizích jazyků jsou poptřebné v mezinárodní komunikaci. Naplánované aktivity projektu je budou motivovat k tomu, aby používali a prohlubovali své jazykové znalosti a aby se se zvědavostí střetávali s jiným národem a jinou kulturou.

Tématické zpracování rozšiřuje znalosti jak o vlastní minulosti, tak o minulosti partnerské země. Kromě toho je poznáváním společné minulosti také podporován mezinárodní dialog

 a interkulturní učení uvnitř EU a prohlubuje se vzájemné porozumění ve společné Evropě.

Projekt a výsledky projektu budou prezentovány v Česku i Německu ( výstava, články v regionálním tisku). Žákyně, žáci, rodiče, sourozenci i spoluobčané tak buď prožijí sami projekt nebo se o tomto mezinárodním dialogu, který přispěje ke vzájemnému vztahu a důvěře, dozvědí z novinových zpráv. 

D.6.  Dopady

 I. Z hlediska odbornosti:

V rozhovorech o vztahu mezi Čechy a Němci během a po 2. světové válce a stejně tak o procesu německého sjednocování a vystoupení Československa ze spojeví se SSSR na základě procházek po různých místech a návštěv muzeí ( návštěva Lidic/ návštěva Velvyslanectví SRN v Praze/ návštěva Muzea dějin v Bonnu) prohloubí účastníci své znalosti o společné minulosti obou zemí a získají na základě návštěvy ve vyučování i konkrétní zkušenosti s odborně vědeckým výkladem historických událostí v partnerské zemi.

Prostřednictvím multiperspektivního nasazení ( vyhodnocení novinových článků partnerské země) a z toho plynoucí diskuze o prezentaci výsledků  poznají žáci kulturu dějin jako živou součást své současnosti.

 II. Z hlediska metodiky:

Tříděním a vyhodnocováním historických materiálů zlepší studenti odborné schopnosti v metodických postupech při analýze a interpretaci pramenů.

Zapojením do plánování a provedení výstav a prezentací výsledků se studenti seznámí s organizačními a metodickými strategiemi plánování.

 III. Z osobního hlediska:

Osobním kontaktem a výměnou s partnerem je umožněno studentům odbourávat vlastní stud a předsudky, a tak charakterově vyzrávat.

Osobní nasazení studentů při plánování a provedení výstav vede právě při přímé výměně s partnerem k vysokému uvědomění zodpovědnosti, které musí přihlédnout i k emocionálnímu vnímání partnera.

 IV. Z hlediska cizích jazyků:

ve smyslu interkulturního učení rozšiřují studenti své jazykové znalosti ( němčina/angličtina /čeština) a rozvíjejí tak jazykové dorozumění, které umožňuje prostřednictvím konkrétních situací přístup ke kulturním rozdílům i k tomu, co je společné, v celoevropském měřítku.  

E.2. Témata

 Dějiny a sociální věda

Evropské občanství a evropské dimenze

Interkulturní vzdělání 

E.3.  Vzdělávací oblasti

 Dějepis

Cizí jazyky 

E.4.  Klíčové kompetence

 Kompetence v cizích jazycích

Kulturní uvědomění a kulturní schopnost vyjádření

Sociální a občanská kompetence

 F. PROVEDENÍ PROJEKTU

 F.1. Rozdělení úkolů.

 Německá škola přebírá koordinaci a řízení projektu. Společně s kolegy z české školy se stanoví obsah a cíle projektu. Tématická příprava obsahu se vypracuje s ohledem na předpisy a učební plány škol.  Oba partneři samostatně rozhodnou, které metody pro dosažení cílů použijí.

V zásadě jsou oba partneři rovnoprávní a zavazují se provádět jednotlivé kroky projektu kontinuálně, podle dohody, plánování a aktuální evaluace. Zapojí do projektu žáky, pedagogy, zástupce rodičů a hostitelské rodiny tematicky i organizačně.

Při společné práci na projektu je za organizaci a hladký průběh projektové práce zodpovědná hostitelská škola. Vytvoří ve spolupráci s partnerskou školou programový plán, který se orientuje na dohodnuté obsahy a stanovené cíle. V těchto fázích bude společná evaluace výsledků a průběhu důležitým nástrojem pro dosažení dohodnutých cílů.

 F.2. Spolupráce a komunikace.

 Partnerské školy se zavazují, že si budou vyměňovat informace o průběhu projektu. To se uskuteční prostřednictvím videokonferencí, e-mailů, další korespondence a telefonicky.

Informace o organizaci návštěv budou podávány odpovídajícími učiteli každých 4-6 týdnů

prostřednictvím emailových zpráv ostatním zainteresovaným.

 Kromě pouhého předání informací se bude provádět i reflexe , příp. evaluace projektu, takže bude možno domluvit nutné korektury projektového plánu. V zásadě budou tyto kontakty prováděny  na začátku každého měsíce. Tyto rozhovory budou dokumentovány protokolem.

 F.3. Spolupráce během výměny tříd.

 K přípravě výměny tříd se kontaktují kolegové obou škol v předstihu pomocí e-mailu, telefonicky. Uskuteční se nejméně jedna přípravná návštěva, při které bude stanoven průběh a metody společné projektové práce.

O průběhu pracovního procesu budou školy informovat na svých webových stránkách v rámci rubriky „Projekty Comenius“. Žáci mají možnost návštěvy a přípravné práce koordinovat. Přitom mohou informovat protokolem o průběhu jednotlivých částí projektu své partnery. Tak se mohou žáci v pravidelných intervalech obměňovat ( cca.1x za měsíc). Regionální tisk bude informovat o dílčích výsledcích. S ohledem na pravidelnou obměnu žáků a koordinační rozhovory budou příslušní učitelé pravidelně reflektovat. O průběhu projektu bude informována žákovská, učitelská i rodičovská veřejnost. Tak bude zajištěno, že do průběhu prací mohou být zapojeny i jejich rady a nápady.

Během výměny tříd budou žáci psát deníky a protokoly, které budou přístupné ostatním žákům a učitelům. Na konci každého projektového dne se bude konat krátká evaluace a následná příprava práce. Kromě toho se setkají kolegové a někteří žáci, aby připravili další kroky.

 F.4. Aktivní účast.

 Aktivní účast žáků bude zabezpečena obsahově i organizačně. Obsahově budou žáci obou škol dělat rešerše v novinových archívech. Tím si samostatně určí zdroje pro práci na obsahu projektu. Dílčí výsledky budou dokumentovat v protokolech a zprávách. Ty poslouží jako podklady pro pozdější spolupráci na projektu. Následně zhotoví žáci protokoly o průběhu a evaluaci projektu a ty se budou pravidelně posílat žákům a učitelům partnerské školy.

Pod vedením vytvoří prezentaci Powerpoint a výukové plakáty, které budou dokumentovat výsledky projektu. Vytvoří dokumentační materiál a spojí se s regionálním tiskem.

Kromě toho se budou žáci aktivně podílet na plánování a organizaci projektu při návštěvě partnerské školy, např. sami naplánují a koordinují společné exkurze, např.návštěvu Domu

dějin. Dále převezmou organizační záležitosti v případech, kdy si pozvou nějakého experta na některé z diskusních témat.(Starosta města, lokální politici, zástupce z novin, členy parlamentu).

Žáci udělají rešerše z internetu a v cestovní kanceláři o nejlepších spojích do partnerské země podle kritérií bezpečnosti, ceny, komfortu a času.

Žáci budou ve spolupráci s oborovými pedagogy spoluorganizovat pobyt partnerské školy.

Dále se budou výrazně podílet na začlenění svých kolegů z partnerské školy do vyučování a školního dne.

Kromě toho jsou spoluodpovědní za pokud možno bezproblémový a příjemný průběh pobytu  v hostitelské rodině.

Během návštěvy partnerské školy¨pracují se svými partnery společně na projektu. Během celého projektu podávají samostatně o průběhu a aktuálním stavu projektu zprávy svým učitelům a rodičům.

 F.5. Začlenění projektu do vzdělávacích plánů/další oblasti zařízení.

 Pro začlenění tématu do odborných předmětů podle vzdělávacích plánů se nabízí následující:

Zeměpis- topografie Evropy;  náboženství- církev ve společnosti; cizí jazyky- navázání kontaktu, popis regionu, psaní dopisů; občanská nauka a  spol. vědy- formy státu a demokratizace. 

Projekt se na Gymnáziu J.S.Machara v první řadě orientuje na jazykové vyučování ve vyšších

ročnících. Němčináři a angličtináři úzce spolupracují s učiteli dějepisu. Předmětová komise dějepisu připraví projekt obsahově. Domluva mezi PK DEJ a NEJ se bude konat pravidelně , nejméně 1x měsíčně a bude dokumentována protokolem. Stejně jako na Evangelickém gymnáziu budou do projektu zapojeni i kolegové ostatních předmětů a vedení školy. To bude nutné zvláště při přípravě návštěvy německé školy v Brandýse n.L.. 

F.6. Evaluace

 Během různých fází vyučovacího projektu se konají průběžné evaluace. Tak se stanoví                     na začátku vyučovací a projektové cíle, jejichž dosažení bude kontrolováno v pravidelných intervalech.

Kromě toho se provádějí evaluace na konci každé fáze návštěvy, které obsahují jak organizační, tak pracovní oblast. Následně proběhne na konci projektu evaluace spolupráce, průběhu projektu a dosažených cílů.

Evaluace se provádí různými metodami, např. rozhovory ve skupině, dotazníky, anketami, apod.

Výsledky evaluace se zohlední později při další práci na projektu a závěrečná evaluace se bude dokumentovat pro další projekty. 

G.2. Pracovní program

 

Č.

Popis mobilit a jiných aktivit

Cílová země

Předpokl. začátek

Zúčastněný partner

1

Příjezd německé skupiny

ČR

Září 2012

Koordinátor

2

Poznávací den v hostitelských rodinách

 

 

Koordinátor a partner, hostitelské rodiny

3

Návštěva Svatovácl. slavnosti

 

 

Koord.+partner

4

Účast ve vyučování 

 

 

 dtto

5

Společná práce na projektu

 

 

 dtto

6

Návštěva Lidic

 

 

Koord., partner, prac. muzea

7

Návštěva Velvyslanectví SRN v Praze

 

 

Koord., partner, pracovníci vyslanectví

8

Evaluace

 

 

Koord., prtner, hostitelské rod.

9

Návštěva Domu dějin

SRN

Duben 2013

Koord., partner

10

Jízda do Mainzu ( Zemský parlament)

 

 

dtto

11

Společná práce na projektu

 

 

dtto

12

Účast ve vyučování

 

 

dtto

13

Den v hostitelské rodině

 

 

Hostitelské rodiny, koord., partner

14

Prezentace pracovních výsledků

 

 

Koord., partner

15

Závěrečná evaluace

 

 

dtto

  G.3. Mobility

 10 dní v ČR………………21 dětí + 3 učitelé ……………..věk- 16-19

10 dní v SRN……………..21 dětí + 3 učitelé……………...věk- 16-19 

H. Požadovaný příspěvek 

Evangelické gymnázium……………….20.000 Euro

Gymnázium J.S.Machara………………17.000  Euro