Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se koná podle ustanovení (§ 77 a následující)
z. č. 561/2004 Sb. (školský zákon)v platném znění, ve znění z. č. 178/2016 Sb., s účinností ke
dni 1. 9. 2016 a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění posledních  změn vyhláškou č. 311/2016 Sb., s účinností dnem 1. 10. 2016 a vyhláškou č. 243/2017 Sb., s účinností dnem 1. 9. 2017.

MATURITA 2018

Maturitní písemky 11. 4., , 2. – 4. 5. 2018

Ústní zkoušky    21. – 25. 5. 2018

Předávání maturitních vysvědčení  - 31. 5. 2018 – Židovská synagoga Brandýs n. L.

 

 

 ○    Společná část maturitní zkoušky

       

     ·  Povinné zkoušky:

 

-          z českého jazyka a literatury

skládá se z dílčích zkoušek:

didaktického testu

písemné práce

ústní zkoušky před maturitní komisí

-          z cizího jazyka      nebo    z matematiky (didaktický test)

(ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, SPJ)

skládá se z dílčích zkoušek:

didaktického testu

písemné práce

ústní zkoušky před maturitní komisí

 

Povinné zkoušky mají jednotnou úroveň zadání a žáci si je volí dle svého svobodného rozhodnutí.

 

  • ·  Nepovinné zkoušky

 

      Žák si může (ale nemusí) zvolit až dvě nepovinné zkoušky z této nabídky:

-          Anglický jazyk

-          Německý jazyk

-          Francouzský jazyk

-          Španělský jazyk

-          Ruský jazyk

-          Matematika

 

Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

 

 

  • Profilová část maturitní zkoušky

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek s možností konat až dvě nepovinné zkoušky

 

 

  • Forma profilových zkoušek: ústní zkoušky před maturitní komisí

 

 

  • Žáci si volí zkoušky z této nabídky:

             

            cizí jazyk ( ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, SPJ)

            latina

            matematika

            deskriptivní geometrie  a technické kreslení

            základy společenských věd

            biologie

            fyzika

            chemie

            dějepis

            zeměpis

            informační a komunikační technologie

            dějiny umění

 

Poznámky:

 

  • koná-li žák ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky, musí si v profilové části vybrat jako povinnou zkoušku cizí jazyk

 

 

  • pokud si žák pro profilovou část maturitní zkoušky (jako povinný předmět) vybere cizí jazyk, musí se jednat o jiný cizí jazyk než ve společné části maturitní zkoušky

 

  • Jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem dokládajícím jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky („Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části je uveden na stránkách MŠMT). Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 3. a součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

  • Poznámka: Matematika+ = dobrovolná zkouška,  jejíž výsledek  není uveden na maturitním vysvědčení (nejedná se tudíž o maturitní zkoušku), a žák se na ni nehlásí prostřednictvím školy

 

 

Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky

     Písemné zkoušky (didaktické testy a písemky) – duben, květen 2018

     Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky – květen 2018

 Školní seznam literárních děl

 

ANJ
BIO  
CHE  
DEG TEK 4.A  
DEG TEK OK  
DEJ  
DEU  
FRJ  
FYZ  
ICT  
MAT  
NEJ  
RUJ  
SPJ
ZEM
ZSV